+386 2 754 02 00

Vizija in poslanstvo

Vizija ZUDV Dornava je ustvariti in krepiti okolje, kjer se vsak posameznik, ne glede na svoje zmožnosti in omejitve, lahko razvija v svojem najboljšem potencialu. Temelji na spoštovanju in upoštevanju integritete vsakega posameznika ter na holističnem pristopu, ki zajema fizično, intelektualno, emocionalno, socialno in duhovno dobrobit uporabnikov. »Naša vizija je ustvariti okolje, kjer so osebe z različnimi stopnjami motenj v duševnem razvoju in pridobljenimi poškodbami glave polno vključene, cenjene in imajo enake možnosti za razvoj. Zavzemamo se za takšno okolje, kjer vsak posameznik doseže svoj polni potencial, je samostojen v svojih zmožnostih ter je vključen v skupnost. Predstavlja pot, ki ji bomo vztrajno sledili, da bi ustvarili trajne pozitivne spremembe v življenjih posameznikov ter prispevali k bolj enakovredni, vključujoči in sočutni družbi.«

 

Poslanstvo ZUDV Dornava je zagotavljati kakovostne storitve usposabljanja, dela, varstva in podpore za osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter osebe s pridobljeno poškodbo glave. S celovitim pristopom in individualno prilagojenimi programi si prizadevamo omogočiti posameznikom avtonomijo, identiteto in socialno vključenost v skladu z njihovimi potrebami. Naša zaveza je ustvarjati družbeno odgovorno okolje, ki spoštuje vrednote, etiko ter stremi k izboljšavam in inovacijam.

 

V smeri uresničevanja našega cilja in zavez k razvoju ter napredku, smo si postavili konkretne usmeritve in cilje. Te poti razvoja zavoda bodo usmerjale naše prizadevanje k uresničevanju vizije in poslanstva: • Deinstitucionalizacija:
  Selitve uporabnikov iz institucionalnega okolja v skupnostno usmerjeno okolje. Za uporabnike, ki ne zmorejo življenja v manjši stanovanjski skupini bomo ustvarili okolje, ki bo prilagojeno njihovim potrebam. Aktivnosti bodo usmerjene v spreminjanje vrednot zaposlenih.

 • Razvoj dnevnih oblik:
  Razvijali bomo inovativne pristope, ki bodo omogočali uporabnikom aktivno vključevanje v dnevne oblike. Programi bodo spodbujali kreativnost, samostojnost in osebno rast. Skozi umetnost, šport, ustvarjalnost, pridobivanje praktičnih veščin in vseživljenjsko učenje, bomo podpirali posameznike pri razvoju njihovih potencialov.

 • Podpora družinskemu življenju:
  Posebno pozornost bomo namenjali podpori družinskega življenja. Vzpodbujali bomo razvoj socialnih veščin ter nudili prilagojeno podporo za krepitev družinskih vezi.

 • Prilagodljivost in individualizacija:
  Programi bodo temeljili na prilagodljivosti in individualizaciji. Aktivno bomo spodbujali uporabnike k prevzemanju odgovornosti za lastne odločitve. Prizadevali si bomo za večjo avtonomijo v njihovem vsakdanjem življenju in zagotavljali enake možnosti.

 • Trajnostna vključenost:
  Pri našem delu si bomo prizadevali za trajnostno vključenost posameznikov v družino in skupnost.

 • Spoštovanje individualnosti:
  V središču naše vizije je spoštovanje in priznavanje edinstvenosti vsakega posameznika. Želimo ustvariti okolje, kjer se vsak posameznik počuti sprejetega, razumljenega in vključenega.