+386 2 754 02 00

NAVODILA RAVNANJA OB OBISKIH V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 V ZUDV DORNAVA

S temi navodili se določa podrobnejša navodila za izvedbo obiskov družinskih članov ali za uporabnika drugih pomembnih oseb v ZUDV Do rnava v času epidemije COVID-19. Obisk se v skladu s temi navodili zagotovi le posamezniku, ki ima negativno epidemiološko anamnezo in nima prisotnih znakov okužbe dihal.

Namen teh navodil je zagotoviti varnost uporabnikov, obiskovalcev in zaposlenih.


Protokol načrtovanja obiska:


Vodja delovne enote pripravi možne termine obiskov glede na organizacijske in kadrovske možnosti (okvirni termini: v dopoldanskem času med 11:00 in 12:00 uro ter v popoldanskem času med 16:00 in 18:00 uro) ter jih vpiše na list najavljenih obiskov (priloga 1) ter določi imensko zaposlenega, ki bo sprejel obiskovalca, izvedel aktivnosti in spremljal obisk.

Svojci se morajo pred obiskom najaviti en dan prej, po telefonu delovne enote oz. stanovanjske skupine.

Zaposleni, ki sprejme klic družinskega člana ali druge pomembne osebe za uporabnika, klicatelja obvesti o možnem terminu obiska. O terminih obiskov se vodi evidenca na predpisanem obrazcu (priloga 1). Dogovorjeni obisk zaposleni vpiše na list najavljenih obiskovalcev ter s tem rezervira termin in onemogoči podvajanje obiskov v istem časovnem terminu.

Obiski posameznih uporabnikov se omejijo na eno zdravo osebo naenkrat, razen izjemoma dve iz iste družine. Dovoljeni so le obiski ožjih družinskih članov ali drugih pomembnih oseb za uporabnika.

Zaradi zagotavljanja možnosti obiska vsem uporabnikom, se pred ponovnim obiskom  istega uporabnika, omogoči obisk tudi drugim uporabnikom (prednost imajo uporabniki, ki še niso imeli obiska).


Protokol poteka obiska:

Prihod družinskega člana ali druge pomembne osebe za uporabnika je dovoljen le ob dogovorjeni uri. Ob prihodu je potrebno pozvoniti in pred vhodom počakati na zaposlenega, ki obiskovalca seznani s splošnimi navodili ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja,…).

Vsi obiski se izvedejo na zunanjih površinah ZUDV Dornava, na posebej zato določenih mestih za posamezno delovno enoto (dogovor med vodjo in vodstvom -npr: dvorišče delovne enote, klopca za bazenom, nadstrešek pred C stavbo,…),v stanovanjskih skupinah pa kot sprehod v bližnji okolici stanovanja.


Potek obiska na zunanjih površinah:

1. Zaposleni obiskovalca sprejme pred vhodom, izvede epidemiološki intervju (priloga 2), opozori na razkuževanje rok (dozator razkužila pred vhodom) ter pripelje oz. pospremi uporabnika do svojca.

2. Obiskovalca opozori na upoštevanje razdalje, in sicer vsaj 1,5 metra ter na upoštevanje navodil, da niso dovoljeni stiki z uporabniki (rokovanje, objemanje, dotikanje obraza). V primeru sedenja zunaj (na klopeh in drugih sedalnih površinah) naj uporabnik (v izogib dotikanja) sedi na enem koncu mize/klopi; obiskovalec pa na drugem.

3. Zaposleni je v času obiska v bližini in s tem zagotovi, da se spoštuje primerna razdalja, spremlja čas namenjen obiskom in ter uporabo zaščitnih sredstev. Po zaključku obiska zaposleni pospremi svojca do vhoda, kjer si le ta še enkrat razkuži roke.


Potek obiska v notranjem prostoru:

Izjemoma se lahko zagotovi obisk v sobi ali posebnem prostoru(po predhodni odobritvi vodstva zavoda) tistim uporabnikom, ki so zaradi specifičnosti zdravstvenega stanja hudo ogroženi (npr: paliativna oskrba).

1. Ob najavljenem prihodu mora obiskovalec pozvoniti in počakati pred vrati. Na vstopni točki si obiskovalec razkuži roke ter nadene zaščitno masko, zaščitni plašč in obuvalo, kar prejme s strani zaposlenega. Obiskovalcu zaposleni izmeri telesno temperaturo in vzame epidemiološko anamnezo, svojec podpiše izjavo (Priloga 2) s katero zagotovi, da nima znakov okužb dihal,da ni bil v zadnjih 14 dneh v stiku s COVID-19 okuženo ali potencialno okuženo osebo ter bo spoštoval navedena pravila v času obiska (razdalja 1,5 metra, uporaba zaščitnih sredstev, brez telesnih stikov).

2. Zaposleni po obisku prezrači prostor, razkuži površine, kjer je obisk potekal, strežnica prostor očisti, razkuži kljuke, stol, oprijemala, …

V kolikor svojec izjave ne podpiše ali gre za pozitivno epidemiološko sliko oz. ne upošteva dogovorjenih pravil, se obisk ne izvede.

Potek obiska, ki je individualno prilagojen uporabniku:

Uporabniki, ki zaradi vedenjskih in čustvenih posebnosti ne zmorejo slediti navodilom o socialni izolaciji, nedotikanju in objemom, lahko omogočimo prilagoditev obiska staršem na drugačne, posebej dogovorjene načine, kot so npr: srečanje za stekleno pregrado, oknom, atrij skupine - o vseh posebnosti takšnega obiska, se vodja enote individualno dogovarja z vodjo zdravstvene službe in obiskovalcem).
Vsak obisk se izvede posamično (le en svojec hkrati), pri čemer lahko posamezen obisk traja največ 30 minut.


Prevzemanje paketov:

Prevzemanje paketov poteka še naprej v skladu z navodili vlade in pristojnega ministrstva; kar pomeni, da obiskovalec paket preda zaposlenemu, ki ga razkuži in hrani v zato pripravljenem prostoru ter po preteku 72 ur preda uporabniku. Zaradi hrambe paketov, obiskovalca pri najavi na obisk nagovorimo, naj ne prinašajo paketov.

Navodila so pripravljena na podlagi dopisa MDDSZEM št. 0075-1/2020/29.Ivanka LIMONŠEK, univ. dipl. org., dipl. m. s.                                                             Ida JURGEC, prof. def.
      VODJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE                                                                                  DIREKTORICA

Nazaj